ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ชื่อ ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาการผลิตข้าวเกรียบปลาสด 282 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง เครื่องประดับถมเงินนคร 282 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ ชุดฟ้อนวาดอุบล 253 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร 288 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ปากพนังบราซิลเวย์ 246 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 253 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาการแปรรูปปลาท้องถิ่นเพื่อการดำงอยู๋ตามวิถีป่าพรุ 502 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการออกแบบนิเทศศิลป์เพือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชน 249 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม 259 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนารำฉุยฉายนางยุบลของชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช 261 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง ชุมชนพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf 249 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการคติความเชื่อ และพิธีกรรมของคนในชุมชนที่มีต่อร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมกรณีศึกษาตำหนักเจ้าแม่กวนอิมบ้านนาเหนือ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 244 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง วาดเส้นสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมแบบเซอร์เรียลิสม์ สภาวะของการแปรเปลี่ยน 248 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง พุทธศาสนาขัดขวางหรือพัฒนาสังคม 247 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง สายยันต์ ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษาเครือข่ายสำนักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf 266 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ชุมชน แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 265 ครั้ง
งานวิจัยเรื่อง หนมจีนเส้นสดองค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษาร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf 257 ครั้ง
บทความเรื่อง กระดิ่ง พัฒนาการจากความเชื่อและศรัทธา สู่การแสดงสร้างสรรค์ “ระบำกระดิ่งสายพุทธชน”.pdf 357 ครั้ง
บทความเรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์โบราณสถาน ชุมชนแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1272 ครั้ง
บทความเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมการแช่ว่านยา กรณีศึกษา วัดเขาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1153 ครั้ง
บทความเรื่อง โดนัทเมืองฅอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมปะดาของชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1143 ครั้ง
บทความเรื่อง แนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมชุมชนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1124 ครั้ง
บทความเรื่อง พระพุทธศาสนา อิทธิพล บทบาท และแนวโน้มในยุโรป 1310 ครั้ง
วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1100 ครั้ง
วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลากพระบกของอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1110 ครั้ง
วิจัยเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจากคำบอกเล่า ศึกษากรณีกำเนิดและพัฒนาการของหมู่บ้านกะทูน ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1125 ครั้ง
วิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1101 ครั้ง
วิจัยเรื่องมรดกทางปัญญา _ การสืบค้นผ้ายกเมืองนครผืนโบราณเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 1149 ครั้ง
วิจัยเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านการลากพระบกแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1138 ครั้ง
บทความเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา เพลง 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง 226 ครั้ง
บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง 182 ครั้ง
บทความเรื่อง เพศภาวะ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในวรรณกรรมท้องถิ่น 498 ครั้ง
บทความเรื่อง ภูมิปัญญาการจัดการวิถีครัวเรือนและชุมชนกรณีบ้านนาแงะ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 194 ครั้ง
บทความเรื่อง รูปแบบการจัดการเพิ่มคุณค่างานศิลปกรรมจากวัสดุธรรมชาติ 210 ครั้ง
บทความเรื่อง วิถีชุมชนคนทำน้ำตาลจาก กรณีศึกษาการทำน้ำตาลจาก พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 275 ครั้ง
บทความเรื่อง อนุตตรธรรม ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาใหม่ที่ไม่ต้องอ้างวิทยาศาสตร์ 290 ครั้ง
วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 175 ครั้ง
วิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 170 ครั้ง
วิจัยเรื่องการจัดการบริการทางวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงยุคดั้งเดิมและยุคร่วมสมัย สู่การยกระดับผู้ประกอบการหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช 177 ครั้ง
วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลากพระบกของอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 131 ครั้ง
วิจัยเรื่องการศึกษาตำนาน เรื่องเล่า ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์และการแสดงหนังตะลุงยุคดั้งเดิมและยุคร่วมสมัยสู่การสร้างแผนที่หนังตะลุงของจังหวัดนครศรีธรรมราช 120 ครั้ง
วิจัยเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจากคำบอกเล่า ศึกษากรณีกำเนิดและพัฒนาการของหมู่บ้านกะทูน ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 126 ครั้ง
วิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 125 ครั้ง
วิจัยเรื่องการสร้างความร่วมมือและครือข่ายหนังตะลุงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นย่านตลาดวัฒนธรรมหน้าวัดพระมหาธาตุ 4.1-04-12วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 116 ครั้ง
วิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อยกระดับผู้ประกอบการหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช 149 ครั้ง
วิจัยเรื่องมรดกทางปัญญา การสืบค้นผ้ายกเมืองนครผืนโบราณเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 122 ครั้ง
วิจัยเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านการลากพระบกแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอ พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 125 ครั้ง
ชื่อ ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
โครงการบวชป่าสนสร้อยเพื่อร่วมกันปกปักและพัฒนาที่ดินของพระราชาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 1613 ครั้ง
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอดผ้ายกเมืองนครของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด 320 ครั้ง
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทอดผ้ายกเมืองนครของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค 129 ครั้ง
โครงการอบรมครูนาฏศิลป์ 122 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองระดับอุดมศึกษา 120 ครั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แหล่งเรียนรู้ลาหอยราก” 123 ครั้ง
กิจกรรมดนตรีสัญจร 114 ครั้ง
กิจกรรมบาติก 115 ครั้ง
กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 120 ครั้ง
กิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรอง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 120 ครั้ง
กิจกรรมราชภัฏนครฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ 109 ครั้ง
กิจกรรมศิลป์อาสาคนสร้างสรรค์ 115 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 115 ครั้ง
โครงการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 103 ครั้ง
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการทางศิลปะและออกแบบ 129 ครั้ง
โครงการพัฒนาวิถีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมยุค4G 126 ครั้ง
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและจัดการทางวัฒนธรรม 1026 ครั้ง
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1014 ครั้ง
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1020 ครั้ง
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม 1020 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ คุณลักษณ์ จริยธรม 994 ครั้ง
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับพัฒนานักศึกษา-นักจัดการวัฒนธรรม 984 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 908 ครั้ง
กิจกรรมกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค 117 ครั้ง
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (การท่องเที่ยว) 111 ครั้ง
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อำเภอพิปูน 114 ครั้ง
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 107 ครั้ง
กิจกรรมการศึกษาข้อมูลด้านคติชนวิทยาของขนมลาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บ้านหอยราก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 147 ครั้ง
กิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การจัดการสารสนเทศ) 113 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์) 128 ครั้ง
กิจกรรมศิลป์อาสาคนสร้างสรรค์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 141 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา (รัฐประศาสนศาสตร์) 160 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานอาหารพื้นถิ่นใต้ (ชมรมอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้) 125 ครั้ง
กิจกรรมอบรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง (การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์) 119 ครั้ง
ชื่อ ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด
โครงการทำบุญให้ทานไฟ 132 ครั้ง
ภาพการรับรางวัล นายพงศธร ส้มแป้น และคณะ 118 ครั้ง
ภาพการรับรางวัล นายสิทธิกร เงินสยาม 122 ครั้ง
รางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 115 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค 118 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่รางวัลพระราชทาน พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 113 ครั้ง
รางวัลโดยชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย 116 ครั้ง
รางวัลถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 123 ครั้ง
กิจกรรมการจัดดอกไม้และงานใบตอง 118 ครั้ง
กิจกรรมการจีบผ้า 114 ครั้ง
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม พัฒนาจิต คิดสร้างสรรค์ (วันมาฆบูชา) 123 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ 144 ครั้ง
กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 222 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 114 ครั้ง
กิจกรรมสงกรานต์ ชุ่มฉ่ำ นำศรัทธามหาชัย 114 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ 119 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 122 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 122 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัล นายธนพล คงสงฆ์ 107 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัล นายธรรมรัตน์ แป้นเกลี้ยง 118 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัล นายพงศธร ส้มแป้น 110 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัล นายวุฒินันต์ นวลนุช และนางสาวเสาวรส อมรวัฒน์ 108 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัล นายอภิวัฒน์ นภาพันธ์ 107 ครั้ง
เกียรติบัตรการรับรางวัลนายพงศธร ส้มแป้น 101 ครั้ง
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 101 ครั้ง
การจัดการความรู้เรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู การพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตร 833 ครั้ง
กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 116 ครั้ง
กิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 111 ครั้ง
กิจกรรมให้ทานไฟ 115 ครั้ง
ภาพการรับรางวัลนางสาวคีตภัทร เพ็งสว่าง 111 ครั้ง
ภาพการรับรางวัล-นายพงศธร ส้มแป้น 112 ครั้ง
ภาพการรับรางวัล-นายศักดิ์ภิญโญ พลเดช 113 ครั้ง
ภาพการรับรางวัล-นายอภิสิทธิ์ มากสังข์ 113 ครั้ง
ภาพเกียรติบัตรอาจารย์สุธี โส้ปะหลาง 111 ครั้ง
รางวัลคนดีศรีสยาม สาขาต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนายศักดิ์ภิญโญ พลเดช 105 ครั้ง
รางวัลคนดีศรีสยาม สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นของนายชินวัตร ปิ่นมี 99 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังตะลุงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ของนายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล 105 ครั้ง
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ของอาจารย์วาที ทรัพย์สิน 102 ครั้ง
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังตะลุงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์ ของนายชวรัตน์ มณี 102 ครั้ง
รางวัลศรีแผ่นดินนารายณ์ทอง สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ของนายศักดิ์ภิญโญ พลเดช 97 ครั้ง
รางวัลศรีแผ่นดินนารายณ์ทอง สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ของนายอภิสิทธิ์ มากสังข์ 114 ครั้ง

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506