บุคคลากร

บุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสาวสุธิดา สุมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

นักวิชาการช่างศิลป์

นายอเนก แก้วช่วง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธีระพันธ์ ประทุมมาศ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจิราวรรณ ศรีวิลาศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวหทัยกานต์ สวยลึก

นักวิชาการศึกษา

นางขวัญฤทัย วัฒนาวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยะดา ละอองทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนุสรณ์ นิลโพธิ์

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ อัฐฐิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญชนก โสภารัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506