ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาการจัดการวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา

วิชาเอกศิลปศึกษา

วิชาเอกนาฏศิลป์

วิชาเอกดนตรีศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506