หลักสูตรปริญญาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ผศ.สุธิดา ไทยกลาง

ประธานสาขา 086 668 4019

ดร.วิเชียร มันแหล่

กรรมการ 084 898 3847

ดร.ธิดา แซ่ชั้น

กรรมการ 087 8900 600

อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน

กรรมการ 088 388 6998

ผศ.ศิริญาพร ปรีชา

กรรมการและเลขานุการ 087 232 5884
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

อาจารย์ตมิสา ทิพยะ

ประธานสาขา

ดร.พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

ผศ.แฉล้ม สถาพร

ผศ.ภาสกร ทองขุนดำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์วิเชียร พันธ์อ้น

ประธานสาขา

ผศ.วิยะดา พรหมจิตต์

ผศ.คณาพร แก้วแกมจันทร์

อาจารย์อนันต์ แสวงดิษฐ์

อาจารย์วรรณวิภางค์ พลกำจัด

ดร.จิราพร สุขกรง

อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์

0870911770

อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ประธานสาขา 0895200053

ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

ดร.ภูมิชัย สุวรรณดี

อาจารย์กันยนา ศรีพฤกษ์

อาจารย์ปรีชาพร เกตุแก้ว

อาจารย์ญาตรี สมล่ำ

0887614393

อาจารย์สิทธิพร นิลแสง

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

อาจารย์วายุภักษ์ ทาบุญมา

อาจารย์วิมลรัตน์ แซ่หลี

0814929432

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ผศ.บุญยิ่ง ประทุม

ประธานสาขา 082-9676251

ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว

อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย

ผศ.พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

ผศ.ดร.จิตติมา ดำรงวัฒนะ

ผศ.ดร.สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร

ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

อาจารย์เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ

ผศ.ดร.เชษฐา มุหะหมัด

091-4618515

อาจารย์เมธิรา ไกรนที

ผศ.ดร.สุพัตรา คงขำ

ผศ.ดร.เดโช แขน้ำแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ธีรยุทธ ชะนิล

ประธานสาขา

ดร.สมปอง รักษาธรรม

ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

ดร.วรภัทร แป้นประดิษฐ

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

080-7136692

อาจารย์กฤตกร ทองนอก

อาจารย์เกรียงไกร ข่ายม่าน

ผศ.ดร.พีระพงศ์ สุจริตพันธ์

ดร.สุภะรัฐ ยอดระบำ

อาจารย์ปาริชาติ ชุมพงศ์

อาจารย์พีรดาว หมัดอ่าดัม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์เบญจพร จันทรโคตร

ประธานสาขา

ดร.ปราณี จุลภักดิ์

0994699459

ดร.อุมาพร กาญจนคลอด

089-4639288

อาจารย์สุนา ผาด่านแก้ว

อาจารย์พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม

081-5404525

อาจารย์ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

0864891986

ดร.กนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์

ผศ.ดร.ชนิกานต์ ใสยเกื้อ

ผศ.สาวิมล รอดเจริญ

084-0645545

อาจารย์สมพงศ์ เรือนสูง

ผศ.กัณฑ์จรี แสวงการ

0894695198

อาจารย์ปิยะดา เวชประสิทธิ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

0857916081
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ดร.พัชรี สุเมโธกุล

ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ

ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์

อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

089-2529609

อาจารย์สุภาวดี วสีวิวัฒน์

อาจารย์ชญาดา ชูชัยสิงหกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

ประธานสาขา

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

0828083895

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน

อาจารย์ขวัญตา หนูปล้อง

อาจารย์กชพรรณ สกุลพุทธพร

อาจารย์ยุทธกาน ดิศกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดร.กัลยารัตน์ ศิริรัตน์

ประธานสาขา 0989653651

ดร.ประนอม กาชะนันท์

รองประธานสาขา

ดร.ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล

เลขา 0836382266

อาจารย์ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค

0858800755

อาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

0810880442

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.ทยา เตชะเสน์

ประธานสาขา 084-2565727

อาจารย์ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

รศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ

ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ

0846776784

อาจารย์ปมนวัฒน์ สามสี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

ผศ.พิเชษฐ์ ไชยสงค์

ประธานสาขา

อาจารย์สุพจน์ แสงมณี

ผศ.สมชาย สหวิศิษฎ์

ผศ.เจษฎา สุขสิกาญจน์

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506