ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ที่ตั้ง อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ถนนนคร–นบพิตำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โทร 075–809842

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูในระดับปริญญาตรี พร้อม ๆ กับการประกอบภารกิจอื่นๆ อีก 4 ประการ ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับดังกล่าว มีชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 12 มีนาคม 2530 ว่า "คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และภาควิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บรรณารักษศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปศึกษา ในช่วง 10 ปีแรกคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา หรือมีหน้าที่ในการผลิตรูในวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บรรณารักษศาสตร์ สังคมศึกษา นาฏศิลป์ศิลปศึกษา ในระดับ ป.กศ.สูง และระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา

 

ระยะแรกของการเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะผู้ผลิตครูช่วง พ.ศ. 2518–2528 พ.ศ. 2526 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาใน ฐานะ "วิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช" ตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงสู่ประชาชน คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนองนโยบายด้วยการเป็นคณะที่ดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน โดยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับอนุปริญญา 4 วิชาเอก คือ การสำนักงาน วารสารและการประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษบริการและศิลปประยุกต์ ดำเนินงานโดย "คณะกรรมการเทคนิคการอาชีพ" และได้มีการจัดตั้งภาควิชาใหม่อีก 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาการสหกรณ์ ซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาเป็น คณะวิทยาการจัดการ ในปัจจุบัน พ.ศ. 2527 เป็นปีสุดท้ายของการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสุดท้าย คือ วิชาเอกนาฏศิลป์

 

ระยะที่ 2 การพัฒนาไปสู่สาขาศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2528–2534 จากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กรมการฝึกหัดครูได้มีพระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 2) เมื่อพุทธศักราช 2527 มีสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิทยาการอื่นได้และมีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการสหกรณ์จึงได้ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ภารกิจของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2535 ได้จัดการศึกษา 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา (การผลิตครู) และสาขาศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาศิลปศาสตร์ได้เริ่มต้นด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ดังนี้

1. สาขาวิชาการศึกษา

1. ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบรรณารักษศาสตร์

2. ระดับปริญญาตรี หลังอนุปริญญา วิชาเอกภาษาไทย นาฏศิลป์ และสังคมศึกษา

2. สาขาศิลปะศาสตร์

1. ระดับอนุปริญญา วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ วัฒนธรรมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และออกแบบประยุกต์ศิลป์

2. ระดับปริญญาตรี เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรก ในปี พ.ศ. 2530

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2530-2534 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตกับกรมการฝึกหัดครูหลายหลักสูตรทำให้การดำเนินการจัดการศึกษา สาขา ศิลปศาสตร์ชัดเจนขึ้น เพราะได้จัดการศึกษาใน 3 หลักสูตร คือ วิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน เป็นหลักสูตรหลังอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2535 ภาควิชาภาษาต่างประเทศได้ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทดุสิตธานี จำกัด เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีเพื่อฝึกนักศึกษาให้ไปทำงานในสถานประกอบการของเอกชน เรียกว่า โครงการ " Dusit's Internship Project " (DIP)

ระยะที่ 3 การเปลี่ยนสถานภาพสู่สถาบันราชภัฏ 2538–ปัจจุบัน จากภารกิจที่ขยายฐานไปสู่การจัดการศึกษาสาขาอื่นกว้างขวางยิ่งขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของสังคม การจัดการศึกษาภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยครู" ได้ก่อให้เกิดความสับสนในพันธกิจ ว่า ผลิตบัณฑิตเฉพาะสายครู จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยครู" ไปเป็น "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาหลายศาสตร์หรือหลายสาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และในปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดสาขาบริหารธุรกิจ รวมเป็น 4 สาขา และเพื่อยกฐานะให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูจึงได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็น "สถาบันราชภัฏ" ตั้งแต่นั้นมาการเปลี่ยนสถานภาพเป็นผลให้มีพระราชบัญญัติใหม่ คือ พระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีพันธกิจใหม่ คือ เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะวิชาเปลี่ยนเป็น คณะ มีฐานะเทียบเท่า "กอง" และหัวหน้าคณะเปลี่ยน เป็น คณบดี พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการต่อสถาบันทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพชัดเจนในด้านพันธกิจ คือ มีหน้าที่จัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์

1. ด้านการบริหาร ได้มีการจัดภาควิชาให้ใหญ่ขึ้น คือ มีการเปลี่ยนแปลงโดยการรวมภาควิชาเดิมเป็นภาควิชาใหม่ ในบทภาควิชา คือ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา เปลี่ยนเป็นภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นภาควิชาสังคมศาสตร์ ส่วนภาควิชาที่ยังคงสภาพเดิม คือ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

2. ด้านวิชาการ ได้มีการจัดการบริหารวิชาการในรูปโปรแกรมวิชา ภาควิชามีหน้าที่ดูแลโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน ส่วนโปรแกรมที่ไม่มีภาควิชาให้อยู่ในความดูแลของคณะ ซึ่งในขณะนั้นมีโปรแกรมวิชา ดังนี้

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

3. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

4. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา

5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ค.บ.)

ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้มีแนวนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษา" ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเป็นห้องปฏิบัติการของผู้เรียนภาษาในปีนี้ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา พันธกิจตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏได้กำหนดรูปแบบการบริการจัดการใหม่โดยยุบภาควิชาทั้งหมด และให้บริหารวิชาการรูปโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา บุคลากรทั้งหมดอยู่ในการกำกับดูแลของคณะ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของอาจารย์เปลี่ยนจากภาควิชาเป็นคณะและขึ้นตรงต่อคณบดี ในปีเดียวกันนี้ คณะได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมภาควิชาศิลปศึกษาภาค วิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ จัดเป็นโครงการจัดตั้ง "คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อจะพัฒนาให้เป็นคณะที่สมบูรณ์แบบต่อไป แต่ยังอยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านงบประมาณจะจัดสรรรวมอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จวบจนปัจจุบัน นอกจากนั้น ได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษา" เพื่อสนองนโยบายการเรียนภาษาต่างประเทศและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้อาจารย์ นักศึกษา และบริหารวิชาการแก่ชุมชนศูนย์ภาษา ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 คณะได้เปิดสอบโปรแกรมวิชาใหม่ คือ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอบหลักสูตรการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ในปีนี้การร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษาได้แล้วเสร็จ

ปี พ.ศ. 2543 หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิ เมื่อ 26 เมษายน 2543 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ เมื่อ 14 เมษายน 2543 และทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานและมีแผนการเปิดสอนในปีเดียวกัน ในปีนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Centers) เพื่อสนองนโยบายการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยจัดตั้งที่ อาคาร 4 ชั้น 2 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมตามความในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” และในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิต คือ สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาด้วย ดังนี้ 1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี บัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 10 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2) หลักสูตรภาษาไทย

3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

4) หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

6) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

7) หลักสูตรดนตรี

8) หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร

9) หลักสูตรศิลปกรรม

10) หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี บัณฑิตสาขานิติศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

3. ระดับปริญญาโท 2 ปี บัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรไทยคดีศึกษา

2) หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

4. ร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา 3 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ.

2) หลักสูตรสังคมศึกษา ค.บ.

3) หลักสูตรภาษาไทย ค.บ.

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 11 สาขาวิชา และเปิดสอนนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 7 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3) สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

5) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

6) สาขาวิชาดนตรี

7) สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 2 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาจิตรกรรม

2) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชานิติศาสตร์

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. หลักสูตรรัฐประศาสสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาการปกครองท้องถิ่น

6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชานิติศาสตร์

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ในปีการศึกษา 2554 คณะมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาและเนื้อหาสาระรายวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 7 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

2) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3) สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

5) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

6) สาขาวิชาดนตรี

7) สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 2 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาจิตรกรรม

2) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชานิติศาสตร์

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาการปกครองท้องถิ่น

6. หลักสูตรรัฐสตรบัณฑิต (ร.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาการปกครองท้องถิ่น

7. หลักสูตรรัฐสตรบัณฑิต (ร.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาการปกครองท้องถิ่น

8. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชานิติศาสตร์

9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคพิเศษ) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ในปีการศึกษา 2555 คณะมีการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคปกติเพิ่ม 1 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นต้นมา ปัจจุบันคณะมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 5 หลักสูตร 13 สาขาวิชา

 

ปรัชญา

สังคมดี มีปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์  

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น  มุ่งสังคมอุดมปัญญา

พันธกิจ

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลเพิ่มประสิทธิภาพ และระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสร้างสังคมอุดมปัญญา

เอกลักษณ์ 

“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เน้นบริการวิชาการ  สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม”

 

ค่านิยมองค์กร  HUMAN

H = Happy  มีความสุขในการทำงาน

U = Unity  มีความสามัคคี  เป็นเอกภาพ

M = Moral  มีคุณธรรม

A  = Active  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

N = New   มีความทันสมัย  แปลกใหม่

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนด้วยศาสตร์สากลและมูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง 4. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจจัดการแบบมีส่วนรุ่วม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อให้มีอิสระคล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
1. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้มีความรู้วิชาการและวิชาชีพมีความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการผลิตงานวิจัยเฉพาะด้าน ในแนวลึก เพื่อบูรณาการให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่ระดับสากล 3. เป็นที่พึ่งของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้การแก้ปัญหาบนฐานแห่งภูมิปัญญาได้อย่างยั่งยืน 4. คณะมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

หัวหน้าคณะวิชา และคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


มหาวิทยาลัย

[ 2564-ปัจจุบัน ]

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

คณบดี

[ 2561-2564 ]

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

คณบดี

[ 2558-2561 ]

ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ

คณบดี

[ 2554-2557 ]

ดร.สมปอง รักษาธรรม

คณบดี

[ 2550-2553 ]

ผศ.จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์

คณบดี

[ 2547-2549 ]

รศ.วิมล ดำศรี

คณบดี


สถาบัน

[ 2543-2546 ]

อาจารย์อุดม นิปริยาย

คณบดี

[ 2539-2542 ]

รศ.วิมล ดำศรี

คณบดี

[ 2536-2538 ]

ผศ.สุวิทย์ ทองศรีเกตุ

คณบดี


วิทยาลัยครู

[ 2527-2530 ]

รศ.เถกิง พันธุ์ถกิงอรม

หัวหน้าคณะวิชา

[ 2523-2526 ]

อ.อุดม นิปริยาย

หัวหน้าคณะวิชา

[ 2519-2522 ]

หัวหน้าคณะวิชา

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506