ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ที่ปรึกษาคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมจิตร พูลพิพัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว

นายสุเชษฐ์ อรชร

ทนายความ

นายจรูญ วัฒนาสันติกุล

อาชีพอิสระ

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506