ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

คณบดี

ผศ.สาวิมล รอดเจริญ

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ดร.อุมาพร กาญจนคลอด

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผศ.บุญยิ่ง ประทุม

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผน

อาจารย์ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เชษฐา มุหะหมัด

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

ดร.ทยา เตชะเสน์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506