ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

คณบดี

ดร.อุมาพร กาญจนคลอด

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผศ.บุญยิ่ง ประทุม

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา

ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
อาจารย์พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผน

ดร.ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เชษฐา มุหะหมัด

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.ทยา เตชะเสน์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดร.ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506