ฐานข้อมูลวิจัย
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ พิมเผยแพร่ สรุป เอกสารเพิ่มเติม
1 2560 นางสาวสุพัตรา คงขำ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
เอกสาร
2 2560 นางสาวสุพัตรา คงขำ
ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
เอกสาร
3 2560 นางสาวตวงรัก เวชพราหมณ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องประดับกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกียติเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกรียติ
40000 มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2017
เอกสาร
4 2560 นางสาวตวงรัก เวชพราหมณ์
การจัดการองค์ความรู้เทคนิคการออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ชุมชน
170,000 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ประมาณ 80%)
เอกสาร
5 2560 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2561
เอกสาร
6 2560 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2561
เอกสาร
7 2560 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2561
เอกสาร
8 2560 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2561
เอกสาร
9 2559 นางสาววิเชียร พันธ์อ้น
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
- -
ไม่มีข้อมูล
10 2559 นางสาวจุไรรัตน์ รัตติโชติ
วิสาหกิจชุมชนและสหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- -
ไม่มีข้อมูล
11 2559 นางสาวจุไรรัตน์ รัตติโชติ
ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมทางผลิตและการตลาดของชาวนา
- -
ไม่มีข้อมูล
12 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
การศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย
- สำนักงานการศึกษาเอกชนของไทย
ไม่มีข้อมูล
13 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
ประเมินความพึงพอใจ อบต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
14 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
ประเมินความพึงพอใจ อบต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
15 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
ประเมินความพึงพอใจ อบต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
16 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
ประเมินความพึงพอใจ อบต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
17 2559 นายเกรียงไกร ข่ายม่าน
ประเมินความพึงพอใจ อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
18 2559 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
การศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย
- สำนักงานการศึกษาเอกชนของไทย
ไม่มีข้อมูล
19 2559 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
ประเมินความพึงพอใจ อบต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.เสาธง
ไม่มีข้อมูล
20 2559 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
ประเมินความพึงพอใจ อบต.นาหลางเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.นาหลางเสน
ไม่มีข้อมูล
21 2559 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
ประเมินความพึงพอใจ อบต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.ควนกรด
ไม่มีข้อมูล
22 2559 นางสาวสุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
ประเมินความพึงพอใจ อบต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- อบต.ไสหร้า
ไม่มีข้อมูล
23 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของอบต.ควนหนองคว้าอำเภอจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ2558
2559
ไม่มีข้อมูล
24 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใรการทำงานของอบต.นาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ2558
2559
ไม่มีข้อมูล
25 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
26 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
27 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
28 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
29 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
30 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางานอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
31 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
32 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
33 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
34 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
35 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
36 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
37 2559 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
38 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลการะเกดอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
39 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
40 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
41 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
42 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
43 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
44 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
45 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
46 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
47 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
48 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
49 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
50 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
51 2559 นางสาวกัณฑ์จรี บรรจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2559
ไม่มีข้อมูล
52 2559 นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
53 2559 นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment, ITA)
ไม่มีข้อมูล
54 2559 นายวันชัย เอื้อจิตรเมศ
การศึกษาภูมิปัญญาซอเรบับ
30000
อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย
เอกสาร
55 2559 นางสาวสุพัตรา คงขำ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลท่ายาง
เอกสาร
56 2559 นางสาวสุพัตรา คงขำ
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านการชักแห่เรือพระบกของตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
รอการตอบรับ
เอกสาร
57 2559 นางสาวตวงรัก เวชพราหมณ์
การออกแบบของที่ระลึกที่มีแนวความคิดมาจากศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้
380,000 นิทรรศการนวัตศิลป์นานาชาติ
เอกสาร
58 2558 นางสาวปราณี จุลภักดิ์
การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านรัฐประศาสศาสตร์
- -
ไม่มีข้อมูล
59 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสร์
30,000 -
ไม่มีข้อมูล
60 2558 นางสาวธารินี จริยาปยุกต์เลิศ
ประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3ขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้วิจัยร่วม)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
61 2558 นางสาวธารินี จริยาปยุกต์เลิศ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
62 2558 นางศิริญาพร ปรีชา
การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้าานอาเซียนศึกษาในประเทศไทย
- -
ไม่มีข้อมูล
63 2558 นางศิริญาพร ปรีชา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity - Based Learning : CBL) ในรายวิชาการใช้สารสนเทศขั้นสูง
- -
ไม่มีข้อมูล
64 2558 นางสาวพัชรี สุเมโธกุล
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
65 2558 นางสาวตวงรัก เวชพราหมณ์
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 2550)
30000 วิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ 31 สิงหาคม 2558
เอกสาร
66 2558 นางสาวทัศนีย์ หมอสอน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
- -
ไม่มีข้อมูล
67 2558 นางสาวจิราพร สุขกรง
ความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่่ได้รับการสอนตามทฤษฏี การสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของการเล่านิทาน (Narrative Genre Features)
- หอสมุดการศึกษานอกโรงเรียน อ.ฉอวด จ.นครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
68 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-
ไม่มีข้อมูล
69 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
70 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะขันธ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
71 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
72 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
73 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
74 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
75 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
76 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
77 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
78 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
79 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
80 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
81 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
82 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
83 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่มีข้อมูล
84 2557 นางสาวสุธิดา ไทยกลาง
การพัฒนาการรับรู้สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
410000 หอสมุดกลาง มหาวิทยยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
85 2557 นางสาวพัชรี สุเมโธกุล
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของวัยรุ่นหลังออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551
- e-CASE&e-Tech 2014 Nagoya University Japan
ไม่มีข้อมูล
86 2557 นางสาวเมธิรา ไกรนที
หนังตลุงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
87 2557 นายสุรินทร์ ทองทศ
หนังตะลุงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
88 2557 นายสุรินทร์ ทองทศ
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการแสดงหนังตะลุง
ไม่มีข้อมูล
89 2557 นางสาวสุพัตรา คงขำ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
อบต.เขาใหญ่
เอกสาร
90 2556 นางสาวประนอม กาชะนันท์
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
- วารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไม่มีข้อมูล
91 - นางสาวทัศนีย์ หมอสอน
การรับรู้และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
92 - นางสาวศรีสุดา ไชยวิจารณ์
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
ไม่มีข้อมูล