ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
ศิริญาพร ปรีชา. (2563). ผลกระทบจากการลอกเลียนงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 107-117. 1206
คณาพร แก้วแกมจันทร์, ชไมพร พุทธรัตน์, จิราพร สุขกรง, วิยะดา พรหมจิตต์, วิเชียร พันธ์อ้น และวรรณวิภางค์ พลกำจัด. (2563). รูปแบบภาษาอังกฤษในการรายงานข่าวด่วนของสำนักข่าว CNN ในแอพพลิเคชั่น Twitter “CNN Breaking News”. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 19-33. 1215
กันยนา ศรีพฤกษ์, ญาตรี สมล่ำ, ปรีชาพร เกตุแก้ว, ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ, วายุภักดิ์ ทาบุญมา และวิมลรัตน์ แซ่หลี. (2563). ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 10-18. 1221
จุติพร อัศวโสวรรณ, จรุงใจ มนต์เลี้ยง, จุฑามาศ ศุภพันธ์, ธวัชชัย คงนุ่ม, สุชาดา จิตกล้า, สาวิมล รอดเจริญ, พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม, พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ และสุดารัตน์ แก้วกลับทอง. (2563). ภูมิปัญญานิเวศวิถีป่าประนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 53-70. 1206
สุภัทรา อนุพันธ์, ณัฐนิชา ผลิรัตน์, ธารินี จริยาปยุกต?เลิศ และอุมาพร กาญจนคลอด. (2563). การจัดการภัยพิบัติปาบึกขององค?การบริหารส?วนตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 628-639. 1200

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506