ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-09-03 สุพัตรา คงขำ, เครือวัลย์ คงขำ, สุภะรัฐ ยอดระบำ และอรุณวรรณ ชูสังกิจ. (2564). การศึกษาผ้าบาติก เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา _ กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง ตำบลท้ายสำเภา อำเภอ 1722
2.3-09-04 สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์, กฤตกร ทองนอก และสมปอง รักษาธรรม. (2564). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(2), 104- 1287
2.3-09-05 นราธิป ธีรธนาธร และธนวัฒน์ บุรีรัตน์. (2564). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะด้านการบริหารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 27(4), 77-90. 1263
2.3-09-06 แฉล้ม สถาพร, ภาสกร ทองขุนดำ, ตมิสา ทิพยะ, ธวัชชัย หลินมา, สมรักษ์ รอดเจริญ และศณัทชา ธีระชุนห์. (2564). กระบวนการสร้างคุณค่าวิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมดด้วยกิจกรรมทางศิลปะและออกแบบแบบมีส่วนร่วมของชุม 1286
2.3-09-07 อนุสรา คชนะ, สุภาวดี พรายอําไพ, ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ และอุมาพร กาญจนคลอด. (2564). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 ของนั 1283

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506