ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-06-20 พีระพงค์ สุจริตพันธ์, เดโช แขน้ำแก้ว, เชษฐา มุหะหมัด, บุญยิ่ง ประทุม, ดํารงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ และพีรดาว สุจริตพันธ์. (2565). หนังลุงเมืองคอน_ องค์ประกอบและการจัดการความรู้ของเครือข่ายการแสดงหนังตะลุง 2259
2.3-06-21 เชษฐา มุหะหมัด, เดโช แขน้ำแก้ว, พีระพงค์ สุจริตพันธ์, บุญยิ่ง ประทุม และพีรดาว สุจริตพันธ์. (2565). สี่ร่วม _ แนวทางพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการเรียนรู้กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรี 2042
2.3-06-22 กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ และพัชธรกรณ์ เอื้อจิตรเมศ. (2564). แนวคิดการประพันธ์ทางเดี่ยวซอด้วง เพลงนางครวญ สามชั้น. ทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 20(2), 186-210 1861
2.3-06-24 เดโช แขน้ำแก้ว, หทัยชนก คะตะสมบูรณ์, เบญญาภา อัฉฤกษ์ และสัญญา สดประเสริฐ. (2565). แหล่งเรียนรู้นอกตำรา_ พัฒนาการและแนวคิดสู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบ้านนอก ตำบลเ 1257
2.3-06-23 เมธาวี จำเนียร และทองพูล มุขรักษ์. (2565). กลยุทธ์การใช้สื่อและสารของการแสดงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน _ กรณีศึกษารำโทนนกพิทิด. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 1329

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506