ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
เดโช แขน้ำแก้ว, พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์, จิตติมา ดำรงวัฒนะ และบุญยิ่ง ประทุม. (2563). ทางรอดหรือทางล่ม : ชุมชนยุคหลังเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัย (พ.ศ.2505-2525) ของอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(5), 43-52. 1219
เดโช แขน้ำแก้ว. (2563). 1 ไร่หายจน คนราชภัฏฯ : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้พื้นที่ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 9(3), 55-67. 1229
เดโช แขน้ำแก้ว. (2563). การดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติผู้ชายสัญชาติพม่า: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, 5(2), 255-273. 1238
เดโช แขน้ำแก้ว. (2563). วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 12(2), 1-9. 1222
พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์. (2564) การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรด้วย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ธุรกิจชุมชนอาภรณ์สมุนไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช.การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 1282

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506