ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-09-01 จิตติมา ดำรงวัฒนะ. (2564). การสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการพึ่งตนเองในชุมชนบ้านคีรีวงเพื่อเข้าสู่บทเรียนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(8), 1224
2.3-06-28 ทยา เตชะเสน์, ชนิดา รอดหยู่, ปมนวัฒน์ สามสี และปิยะรัตน์ ธรรมรงรัตน์. (2565). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ “แบบเรียนเพลงพื้นบ้านภาคใต้สำหรับกีตาร์คลาสสิก” ในรายวิชากีตาร์คาสสิกของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ชั้นปีที 1200
2.3-07-01 ญาตรี สมล่ำ ชื่อผลงาน บิดารับมรดกของบุตรในฐานะทายาทโดยธรรม ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.016593 ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 1245
2.3-07-02 ญาตรี สมล่ำ ชื่อผลงาน กฎหมายครอบครัว _ ขายสินส่วนตัวในระหว่างสมรส ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.016569 ออกให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 1187
2.3-07-03 ญาตรี สมล่ำ ชื่อผลงาน กฎหมายมรดก _ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.016620 ออกให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 1193

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506