ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-09-20 วิยะดา พรหมจิตต์, ชไมพร พุทธรัตน์, วรรณวิภางค์ พลกําจัด, คณาพร แก้วแกมจันทร์ และจิราพร สุขกรง. (2564). ไฮกุ _ เสกสรร งานศิลป์ พลังแห่งบทกวีกับการเรียนภาษาอังกฤษ. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(3), 204-218. 1248
2.3-14-09 ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 86306 ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 มีนาคม 2572 1127
2.3-14-02 นางตวงรัก รัตนพันธุ์ และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 84188 ออกให้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 21 มกราคม 2572 1138
2.3-14-01 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ กระจก เลขที่สิทธิบัตร 83610 ออกให้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 1150
2.3-14-10 ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 86307 ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 มีนาคม 2572 1131

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
แนวทางส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของเกษตรกรรายย่อยบ้านหน้าเขา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 42
การจัดการภัยพิบัติปาบึกขององค์การบริหารส่วนตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 45
การรักษาโรคซางโดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าไหม้ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 41
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมของหมอพื้นบ้านในชุมชน ก.(นามสมมุติ) 46
จันดีพริกแกง แนวทางการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงในชุมชน 42

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506