ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-17-02 ตมิสา ทิพยะ ผลงาน หลบเริน ประเภทผลงาน Illastration เทคนิค Digital Painting ขนาด 29.7x42 เซนติเมตร ในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์#2 Innovation Design Exhibition of Diversity in Design #2 จัดแสดงเมื่อวันที่ 13 1253
2.3-14-08 ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 86305 ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 มีนาคม 2572 1252
2.3-09-20 วิยะดา พรหมจิตต์, ชไมพร พุทธรัตน์, วรรณวิภางค์ พลกําจัด, คณาพร แก้วแกมจันทร์ และจิราพร สุขกรง. (2564). ไฮกุ _ เสกสรร งานศิลป์ พลังแห่งบทกวีกับการเรียนภาษาอังกฤษ. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(3), 204-218. 1846
2.3-14-09 ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 86306 ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 มีนาคม 2572 1370
2.3-14-07 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ นาฬิกาตั้งโต๊ะ เลขที่สิทธิบัตร 83900 ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 1266

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
บางดีหนมจาก องค์ความรู้การผลิตขนมจากในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางดี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 654
วิถีมวยไทย เส้นทางชีวิตของนักกีฬามวยไทยอาชีพ กรณีศึกษาค่ายมวย ช. สุขมายิมส์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 223

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506