ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-07-05 ทองพูล มุขรักษ์ ชื่อผลงาน ระบำหนมลา(หอยราก) ประเภทงานนาฏกรรม คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 397373 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ น.000306 ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 1207
2.3-06-28 ทยา เตชะเสน์, ชนิดา รอดหยู่, ปมนวัฒน์ สามสี และปิยะรัตน์ ธรรมรงรัตน์. (2565). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ “แบบเรียนเพลงพื้นบ้านภาคใต้สำหรับกีตาร์คลาสสิก” ในรายวิชากีตาร์คาสสิกของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา ชั้นปีที 1232
2.3-07-06 ทองพูล มุขรักษ์ ชื่อผลงาน ขนมลาเดอะซีรีส์ ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 398229 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.016566 ออกให้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 1213
2.3-06-27 ปาริชาติ ชุมพงศ์. (2565). การเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธ 1297
2.3-06-21 เชษฐา มุหะหมัด, เดโช แขน้ำแก้ว, พีระพงค์ สุจริตพันธ์, บุญยิ่ง ประทุม และพีรดาว สุจริตพันธ์. (2565). สี่ร่วม _ แนวทางพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายการเรียนรู้กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรี 1261

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506