ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-14-01 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ กระจก เลขที่สิทธิบัตร 83610 ออกให้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 1416
2.3-09-20 วิยะดา พรหมจิตต์, ชไมพร พุทธรัตน์, วรรณวิภางค์ พลกําจัด, คณาพร แก้วแกมจันทร์ และจิราพร สุขกรง. (2564). ไฮกุ _ เสกสรร งานศิลป์ พลังแห่งบทกวีกับการเรียนภาษาอังกฤษ. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(3), 204-218. 1846
2.3-14-06 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 84187 ออกให้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 มกราคม 2572 1213
2.3-14-07 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ นาฬิกาตั้งโต๊ะ เลขที่สิทธิบัตร 83900 ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 1266
2.3-18-03 สมชาย สหวิศิษฏ์ ผลงาน ล่มสลาย เทคนิคสีอะครีลิค ขนาด 40x60 เซนติเมตร ในนิทรรศการ อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564 ภายใต้เครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แห่ง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 1242

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506