ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ทั้งหมด 93 คน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดร.กัลยารัตน์ ศิริรัตน์

ประธานสาขา
โทรศัพท์:0989653651Email:

ดร.ประนอม กาชะนันท์

รองประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ดร.ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล

เลขา
โทรศัพท์:0836382266Email:

อาจารย์ภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค

โทรศัพท์:0858800755Email:

อาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

โทรศัพท์:0810880442Email:

หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์ญาดา จุลเสวก

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ทองพูล มุขรักษ์

โทรศัพท์:Email:

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ผศ.พิเชษฐ์ ไชยสงค์

ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์:Email:

ผศ.เจษฎา สุขสิกาญจน์

รองประธาน
โทรศัพท์:Email:

ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

โทรศัพท์:Email:

ตวงรัก รัตนพันธุ์

โทรศัพท์:Email:

ผศ.สมชาย สหวิศิษฎ์

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาดนตรี

ผศ.ดร.ทยา เตชะเสน์

ประธานสาขา
โทรศัพท์:084-2565727Email:

ดร.ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

โทรศัพท์:Email:

รศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ

โทรศัพท์:Email:

ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ

โทรศัพท์:0846776784Email:

อาจารย์ปมนวัฒน์ สามสี

โทรศัพท์:Email:

สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ผศ.สุธิดา ไทยกลาง

ประธานสาขา
โทรศัพท์:086 668 4019Email:

ดร.วิเชียร มันแหล่

กรรมการ
โทรศัพท์:084 898 3847Email:

ดร.ธิดา แซ่ชั้น

กรรมการ
โทรศัพท์:087 8900 600Email:

อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน

กรรมการ
โทรศัพท์:088 388 6998Email:

ผศ.ศิริญาพร ปรีชา

กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์:087 232 5884Email:

สาขาการจัดการวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

โทรศัพท์:0828083895Email:

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ขวัญตา หนูปล้อง

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์กชพรรณ สกุลพุทธพร

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ยุทธกาน ดิศกุล

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาภาษาไทย

ดร.พัชรี สุเมโธกุล

โทรศัพท์:Email:

ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ

โทรศัพท์:Email:

ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
โทรศัพท์:Email:

อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

โทรศัพท์:089-2529609Email:

ดร.สุภาวดี วสีวิวัฒน์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ชญาดา ชูชัยสิงหกุล

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์เบญจพร จันทรโคตร

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ดร.ปราณี จุลภักดิ์

โทรศัพท์:0994699459Email:

ดร.อุมาพร กาญจนคลอด

โทรศัพท์:089-4639288Email:

อาจารย์สุนา ผาด่านแก้ว

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม

โทรศัพท์:081-5404525Email:

ดร.ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

โทรศัพท์:0864891986Email:

ดร.กนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์

โทรศัพท์:Email:

ผศ.ดร.ชนิกานต์ ใสยเกื้อ

โทรศัพท์:Email:

ผศ.สาวิมล รอดเจริญ

โทรศัพท์:084-0645545Email:

อาจารย์สมพงศ์ เรือนสูง

โทรศัพท์:Email:

ผศ.กัณฑ์จรี แสวงการ

โทรศัพท์:0894695198Email:

อาจารย์ปิยะดา เวชประสิทธิ์

โทรศัพท์:Email:

ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

โทรศัพท์:0857916081Email:

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ธีรยุทธ ชะนิล

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ดร.สมปอง รักษาธรรม

โทรศัพท์:Email:

ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

โทรศัพท์:Email:

ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

โทรศัพท์:080-7136692Email:

ดร.กฤตกร ทองนอก

โทรศัพท์:Email:

ดร.วรภัทร แป้นประดิษฐ

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์เกรียงไกร ข่ายม่าน

โทรศัพท์:Email:

ผศ.ดร.พีระพงศ์ สุจริตพันธ์

โทรศัพท์:Email:

ดร.สุภะรัฐ ยอดระบำ

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ปาริชาติ ชุมพงศ์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์พีรดาว หมัดอ่าดัม

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ผศ.ดร.เดโช แขน้ำแก้ว

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน, ศศ.ม.สังคมวิทยา, พธ.ด.การพัฒนาสังคม)
โทรศัพท์:0849323736Email:Daycho_kha@nstru.ac.th

ผศ.ดร.จิตติมา ดำรงวัฒนะ

รองประธาน ฝ่ายงานวิชาการและการผลิตบัณฑิต
(กศ.บ.คหกรรมศึกษา (พัฒนาการเด็กและครอบครัว), พช.ม.พัฒนาชุม, ปรด.พัฒนศึกษา)
โทรศัพท์:086-2730741Email:jittima_dam@nstru.ac.th

ผศ.บุญยิ่ง ประทุม

รองประธาน ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรมชุมชน
(พธ.บ.รัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ), พช.ม.พัฒนาชุมชน)
โทรศัพท์:082-9676251Email:boonying_pra@nstru.ac.th

ผศ.พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

รองประธาน ฝ่ายงานให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสืบสานงานพระราชดำริ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สืบสานศาตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ค.บ.สังคมศึกษา, ศศ.ม.สังคมศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
โทรศัพท์:085-6460938Email:pongprasit_onc@nstru.ac.th

ดร.อุดมศักดิ์ เดโชชัย

รองประธาน ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภาคีเครือข่าย
(พธ.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารัฐกิจ), ศศ.ม.พัฒนาชนบทศึกษา)
โทรศัพท์:081-4581736Email:udomsak_dec@nstru.ac.th

ผศ.ดร.สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร

รองประธาน ฝ่ายงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
(กศ.บ.การวัดผลการศึกษา, สม.ม.สังคมวิทยา, ปรด.วัฒนธรรมศึกษา)
โทรศัพท์:081-8819025Email:sutira_cha@nstru.ac.th

ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร หัวหน้าฝ่าย งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(ศศ.บ.วัฒนธรรมศึกษา, รบ.การบริหารรัฐกิจ, ศศ.ม.การพัฒนาสังคม, ปร.ด.พัฒนามนุษย์และสังคม)(ศศ.บ.วัฒนธรรมศึกษา, รบ.การบริหารรัฐกิจ, ศศ.ม.การพัฒนาสังคม, ปร.ด.พัฒนามนุษย์และสังคม)
โทรศัพท์:095-4106165 Email:: jaihowe999@hotmail.com

ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าฝ่าย งานแนะแนว กีฬาและนันทนาการ
(คบ.พละศึกษา, ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปรด.พัฒนศึกษา)
โทรศัพท์:080-3594195 Email:Akara_tha@nstru.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา คงขำ

หัวหน้าฝ่าย งานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสื่อสมัยใหม่
(บธ.บ.การตลาด, ศศ.ม.สังคมวิทยาประยุกต์, ปรด.พัฒนศึกษา)
โทรศัพท์:: 087-0319465Email:supattra_kon@nstru.ac.th

อาจารย์เมธิรา ไกรนที

หัวหน้าฝ่าย งานจัดหารายได้ งบประมาณและพัสดุ
(ศศ.บ.การพัฒนาสังคม, ศศ.ม.การพัฒนามนุษย์และสังคม)
โทรศัพท์:091-5276450 Email:maytira_kra@nstru.ac.th

อาจารย์เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ

หัวหน้าฝ่าย งานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
(รบ.รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง), พช.ม.พัฒนาชุมชน)
โทรศัพท์:080-8897195 Email:: khammanat_int@nstru.ac.th

ผศ.ดร.เชษฐา มุหะหมัด

หัวหน้าฝ่าย งานเลขานุการ กิจการนักศึกษาและวินัยนักศึกษา
(ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน, ศศ.ม.พัฒนามนุษย์และสังคม, ปรด.พัฒนามนุษย์และสังคม)
โทรศัพท์:091-4618515Email:Chettha_muh@nstru.ac.th

สาขาวิชานิติศาสตร์

ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ประธานสาขา
โทรศัพท์:0895200053Email:

ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

โทรศัพท์:Email:

ดร.ภูมิชัย สุวรรณดี

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์กันยนา ศรีพฤกษ์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ญาตรี สมล่ำ

โทรศัพท์:0887614393Email:

อาจารย์สิทธิพร นิลแสง

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ปรีชาพร เกตุแก้ว

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์วายุภักษ์ ทาบุญมา

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์วิมลรัตน์ แซ่หลี

โทรศัพท์:0814929432Email:

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์วิเชียร พันธ์อ้น

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ผศ.วิยะดา พรหมจิตต์

โทรศัพท์:Email:

ผศ.คณาพร แก้วแกมจันทร์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์อนันต์ แสวงดิษฐ์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์วรรณวิภางค์ พลกำจัด

โทรศัพท์:Email:

ดร.จิราพร สุขกรง

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์

โทรศัพท์:0870911770Email:

อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

อาจารย์ตมิสา ทิพยะ

ประธานสาขา
โทรศัพท์:Email:

ดร.พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

โทรศัพท์:Email:

อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

โทรศัพท์:Email:

ผศ.ภาสกร ทองขุนดำ

โทรศัพท์:Email:

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชาสื่อสารการเมือง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506