ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-09-05 นราธิป ธีรธนาธร และธนวัฒน์ บุรีรัตน์. (2564). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะด้านการบริหารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 27(4), 77-90. 1198
2.3-09-06 แฉล้ม สถาพร, ภาสกร ทองขุนดำ, ตมิสา ทิพยะ, ธวัชชัย หลินมา, สมรักษ์ รอดเจริญ และศณัทชา ธีระชุนห์. (2564). กระบวนการสร้างคุณค่าวิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมดด้วยกิจกรรมทางศิลปะและออกแบบแบบมีส่วนร่วมของชุม 1226
2.3-09-07 อนุสรา คชนะ, สุภาวดี พรายอําไพ, ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ และอุมาพร กาญจนคลอด. (2564). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 ของนั 1231
2.3-09-08 สุภะรัฐ ยอดระบำ. (2564). ปัจจัยด้านครอบครัวและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13( 1201
2.3-09-09 เมธาวี จำเนียร, ทองพูล มุขรักษ์, ประภาศรี เพชรมนต์, กรกฎ จำเนียร, ศศิพัชร บุญขวัญ และคนึงนิตย์ สุขขาว. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้านรำ โทนนกพิทิด ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธร 1202

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506