ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

งานวิจัยของอาจารย์

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-18-05 ตวงรัก รัตนพันธุ์ ผลงาน ข้าวหอมมะลิ เทคนิค Computer Graphic ปีที่สร้าง 2563 ขนาด 30x40 เซนติเมตร ในนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564 ภายใต้เครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แห่ง 1488
2.3-14-01 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ กระจก เลขที่สิทธิบัตร 83610 ออกให้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หมดอายุวันที่ 28 พฤศจิกายน 2572 1425
2.3-09-20 วิยะดา พรหมจิตต์, ชไมพร พุทธรัตน์, วรรณวิภางค์ พลกําจัด, คณาพร แก้วแกมจันทร์ และจิราพร สุขกรง. (2564). ไฮกุ _ เสกสรร งานศิลป์ พลังแห่งบทกวีกับการเรียนภาษาอังกฤษ. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 13(3), 204-218. 1932
2.3-14-05 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 84186 ออกให้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 มกราคม 2572 1422
2.3-14-03 ผศ.แฉล้ม สถาพร และคณะ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ _ ลายผ้า เลขที่สิทธิบัตร 84184 ออกให้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 มกราคม 2572 1462

งานวิจัยของนักศึกษา

เรื่อง ไฟล์ จำนวนดาว์นโหลด
2.3-01-05 พงศ์พิพัฒน์ หนูคลัง , ชลลดา คุระแก้ว , ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ และอุมาพร กาญจนคลอด. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้าน 1491
2.3-01-06 ณรงค์ สุขเพ็ชร, จิตรลดา อินทรสุวรรณ, ชนิกานต์ ใสยเกื้อ และสมพงศ์ เรือนสูง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาก 1480
การจักสานเสื่อกระจูดลายดั้งเดิม กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 344
ปลาดุกควน การเลี้ยงปลาดุกเพื่อสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกรรายย่อย บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 547
ข้าวไร่ การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตข้าวในแปลงเกษตรสวนยางพารา 364

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506