ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM)

[วันประกาศ: 30 เมษายน 2567] [ดู : 19 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM)
วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506