ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โครงการที่ 16 กิจกรรมที่ 7 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติ

[วันประกาศ: 15 มีนาคม 2567] [ดู : 102 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โครงการที่ 16 กิจกรรมที่ 7
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
“เน้นคุณภาพบัณฑิต จิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ สัมพันธ์ท้องถิ่น”

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506