ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

[วันประกาศ: 1 ธันวาคม 2566] [ดู : 260 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดคุณธรรม และความโปร่งใสมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (โครงการที่ ๒๔)
กิจกรรมที่ ๖ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 320 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยากรโดย อาจารย์วิศรุต ช่วยจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506