ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคกศ.บป.)

[วันประกาศ: 1 ธันวาคม 2566] [ดู : 257 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคกศ.บป.)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506