ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การดำเนินการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์

[วันประกาศ: 9 พฤษภาคม 2566] [ดู : 16 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ดร.อุมาพร กาญจนคลอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 415 คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506