ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ KM ตามพันธกิจ 5 ด้าน

[วันประกาศ: 26 เมษายน 2566] [ดู : 231 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ดร.อุมาพร กาญจนคลอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ อาจารย์วรเวช ว่องศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ร่วมกับประธานสาขาวิชา เพื่อจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ KM ตามพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506