ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ในระยะ 3 ปีเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565-2567

[วันประกาศ: 21 เมษายน 2566] [ดู : 209 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ดร.อุมาพร กาญจนคลอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
เป็นประธานในการดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ในระยะ 3 ปีเพื่อใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565-2567
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 415 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506