ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN - QA การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

[วันประกาศ: 18 เมษายน 2566] [ดู : 44 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN - QA การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506