ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

[วันประกาศ: 22 มีนาคม 2566] [ดู : 65 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม 415

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506