ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : สาขาวิชาภาษาไทย ติววิสาหกิจชุมชน เขียนโครงการ-รายงานสรุปโครงการ

[วันประกาศ: 14 มีนาคม 2566] [ดู : 259 ครั้ง]

สาขาวิชาภาษาไทย ติววิสาหกิจชุมชน เขียนโครงการ-รายงานสรุปโครงการ

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ ๗) กิจกรรมที่ ๑-๒ อบรมการเขียนโครงการ และการเขียนรายงานสรุปโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางดี-เสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ขอบคุณ อาจารย์ ดร.พัชรี สุเมโธกุล ผู้ดำเนินโครงการ ทีมวิทยากร อาจารย์วรเวช ว่องศิริ อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ อาจารย์สุภาวดี วสีวิวัฒน์ อาจารย์จตุพร เจริญพรธรรมา และอาจารย์อรรถพล ชูแก้ว

ตลอดจนขอบคุณผู้นำชุมชน ชาวชุมชนบ้านบางดี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสิชล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรม

 

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506