ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่โรงเรียนในชุมชน (ติวข้อสอบภาษาไทย O-NET)

[วันประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : 312 ครั้ง]

สาขาภาษาไทย ติว O-NET ร.ร.วัดพรหมโลก

 

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่โรงเรียนในชุมชน (ติวข้อสอบภาษาไทย O-NET) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดพรหมโลกที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมโลกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี

ขอบคุณ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม

ขอบคุณอาจารย์ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.พัชรี สุเมโธกุล อาจารย์วรเวช ว่องศิริ อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ อาจารย์สุภาวดี วสีวิวัฒน์ อาจารย์จตุพร เจริญพรธรรมา และอาจารย์อรรถพล ชูแก้ว ที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่ช่วยกันทำสื่อการสอนภาษาไทยและจัดกิจกรรมให้น้องๆ ตลอดจนนักศึกษาชั้นปี ๓ ที่ช่วยทำสื่อการสอนมอบให้แก่โรงเรียนด้วย

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506