ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการเขียนบทรายการ (Script)" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

[วันประกาศ: 1 มีนาคม 2566] [ดู : 217 ครั้ง]

พัฒนาทักษะ เติมเต็มความรู้สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการเขียนบทรายการ (Script)" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย (๔๓๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบคุณคุณพินทุศร แก้วสีนวล นักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากร และขอบคุณอาจารย์จตุพร เจริญพรธรรมา ที่จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506