ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

[วันประกาศ: 17 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการร่วม ระหว่างคณะ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506