กิจกรรมเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจาย ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566

[วันประกาศ: 3 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจาย ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประเภทการประกาศทุน ประเด็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อนำไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความเป็นธรรมในการวางแผนและการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506