ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การประชุมปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[วันประกาศ: 13 ธันวาคม 2565] [ดู : 223 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ดร.อุมาพร กาญจนคลอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 415 คมส.


#คนของเราคณะของเรามหาวิทยาลัยของเรา

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506