ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

“เน้นความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะผู้นำ เชี่ยวชาญการบริหาร และสานสัมพันธ์ท้องถิ่น” 💙

📣 ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ 📣
ชั้นปีที่ 1 / 2567 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกคน 💙

#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
#สาขารัฐประศาสนศาสตร์
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506