กิจกรรมทั้งหมด

...

เปิดโคงการสัมมนา รักษ์ภาษาไทย ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ เป็นโครงการ การบูรณากา...

ผศ.ดร. สุรินทร์ ทองทศ มอบหมายให้ ผศ.บุญยิ่ง ประทุม รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโคงการสัมมนา รักษ์ภาษาไทย ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ เ...

23 มีนาคม 2566
27
...

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาคณบดีคณะ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะผู้...

23 กุมภาพันธ์ 2566
27
...

ต้อนรับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี ให้การต้อนรับ การประชุ...

23 กุมภาพันธ์ 2566
26
...

การประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณาจาร...

23 กุมภาพันธ์ 2566
30
...

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี...

17 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506