ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

บริการวิชาการ

รปศ. จิตอาสาพัฒนาสังคม


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาจริยธรรมสำหรับนักบริการปีการศึกษา 1/2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แผยแพร่ :: 10 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506