ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ตำแหน่งทางวิชาการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
นายกฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ ผศ.
นายสมชาย สหวิศิษฎ์ ผศ.
นายธีรวัฒน์ ช่างสาน ผศ.ดร.
นายปริทรรศ หุตางกูร ผศ.
นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ รศ.
นายภาสกร ทองขุนดำ ผศ.
นางสาววิยะดา พรหมจิตต์ ผศ.
นางสาวิมล รอดเจริญ ผศ.
นางสาวแฉล้ม สถาพร ผศ.
นางคณาพร แก้วแกมจันทร์ ผศ.
นางสาวจิตติมา ดำรงวัฒนะ ผศ.ดร.
นางชนิกานต์ ใสยเกื้อ ผศ.ดร.
นายพงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ผศ.
นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผศ.ดร.
นายบุญยิ่ง ประทุม ผศ.
นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ ผศ.
นางศิริญาพร ปรีชา ผศ.
นางสาวสุธิดา ไทยกลาง ผศ.
นางสุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร ผศ.ดร.
นายอรรครา ธรรมาธิกุล ผศ.ดร.
นายสุรินทร์ ทองทศ ผศ.ดร.
นายเชษฐา มุหะหมัด ผศ.ดร.
นางสาวกัณฑ์จรี แสวงการ ผศ.
นางสาวสุพัตรา คงขำ ผศ.ดร.
นายเดโช แขน้ำแก้ว ผศ.ดร.
นายทยา เตชะเสน์ ผศ.ดร.
นายพีระพงศ์ สุจริตพันธ์ ผศ.ดร.
นางสาวลัญจกร นิลกาญจน์ ผศ.ดร.
นางเจษฎา สุขสิกาญจน์ ผศ.

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506