รายงานติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

# ชื่อ-สกุล ขอกำหนดตำแหน่งระดับ วันที่ขอ ขั้นตอนการดำเนินการ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506