• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


บุคลากร

 • ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

  คณบดี

  เบอร์โทร :0828083895

 • ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

  เบอร์โทร :0822757590

 • ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ณิชชา ยิ่งนคร

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  เบอร์โทร :0895200053

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  เบอร์โทร :0857916081

 • หัวหน้าสำนักงาน

  เบอร์โทร :

 • อาจารย์ญาตรี สมล่ำ

  ผู้ช่วยคณบดี

  เบอร์โทร :0887614393

 • ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ

  ผู้ช่วยคณบดี

  เบอร์โทร :

 • ผศ.ดร.สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร

  ผู้ช่วยคณบดี

  เบอร์โทร :

 • อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

  ผู้ช่วยคณบดี

  เบอร์โทร :

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ
 • ผศ.ศิริญาพร ปรีชา

  ประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร : 087 232 5884 • อาจารย์วิเชียร มันแหล่

  รองประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร :084 898 3847 • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

  กรรมการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร :081 737 9038 • ผศ.สุธิดา ไทยกลาง

  กรรมการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร :086 668 4019 • อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน

  กรรมการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร :088 388 6998 • ดร.ธิดา แซ่ชั้น

  เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  เบอร์โทร :087 8900 600 • หลักสูตรการท่องเที่ยว
 • อาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

  เบอร์โทร :0810880442 • อาจารย์ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล

  เบอร์โทร :0836382266 • ดร.กัลยารัตน์ ศิริรัตน์

  เบอร์โทร :0989653651 • อาจารย์ภฤศสร ฤทธิมนตรี

  เบอร์โทร :0858800755 • อาจารย์ประนอม กาชะนันท์

  เบอร์โทร : • หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
 • ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ

  เบอร์โทร :080-7136692 • อาจารย์กฤตกร ทองนอก

  เบอร์โทร : • ดร.สมปอง รักษาธรรม

  เบอร์โทร : • ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

  เบอร์โทร :0822757590 • อาจารย์เกรียงไกร ข่ายม่าน

  เบอร์โทร : • ผศ.ดร.พีระพงศ์ สุจริตพันธ์

  เบอร์โทร : • ดร.สุภะรัฐ ยอดระบำ

  เบอร์โทร : • อาจารย์ปาริชาติ ชุมพงศ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์ธีรยุทธ ชะนิล

  เบอร์โทร : • อาจารย์พีรดาว หมัดอ่าดัม

  เบอร์โทร : • หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
 • ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว

  เบอร์โทร : • อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ

  เบอร์โทร : • อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม

  เบอร์โทร : • อาจารย์เชษฐา มุหะหมัด

  เบอร์โทร : • ดร.เดโช แขน้ำแก้ว

  เบอร์โทร : • อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

  เบอร์โทร : • อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย

  เบอร์โทร : • ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

  เบอร์โทร : • อาจารย์เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ

  เบอร์โทร : • อาจารย์เมธิรา ไกรนที

  เบอร์โทร : • อาจารย์สุพัตรา คงขำ

  เบอร์โทร : • ผศ.ดร.สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร

  เบอร์โทร : • หลักสูตรจิตรกรรม
 • ผศ.พิเชษฐ์ ไชยสงค์

  เบอร์โทร : • ผศ.สมชาย สหวิศิษฎ์

  เบอร์โทร : • ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร

  เบอร์โทร : • อาจารย์สุพจน์ แสงมณี

  เบอร์โทร : • หลักสูตรดนตรี
 • รศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ

  เบอร์โทร : • ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ

  เบอร์โทร :0846776784 • อาจารย์ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

  เบอร์โทร : • ดร.ทยา เตชะเสน์

  เบอร์โทร : • หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง
 • ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน

  เบอร์โทร : • อาจารย์ทองพูล มุขรักษ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์ญาดา จุลเสวก

  เบอร์โทร : • หลักสูตรนิติศาสตร์
 • อาจารย์วิมลรัตน์ แซ่หลี

  เบอร์โทร :0814929432 • อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี

  เบอร์โทร : • อาจารย์ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

  เบอร์โทร : • อาจารย์สิทธิพร นิลแสง

  เบอร์โทร : • อาจารย์ปรีชาพร เกตุแก้ว

  เบอร์โทร : • อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

  เบอร์โทร : • ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ณิชชา ยิ่งนคร

  เบอร์โทร :0895200053 • อาจารย์ญาตรี สมล่ำ

  เบอร์โทร :0887614393 • อาจารย์วายุภักษ์ ทาบุญมา

  เบอร์โทร : • อาจารย์กันยนา ศรีพฤกษ์

  เบอร์โทร : • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี

  เบอร์โทร : • ผศ.ชไมพร พุทธรัตน์

  เบอร์โทร : • อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์

  เบอร์โทร :0870911770 • อาจารย์วรรณวิภางค์ พลกำจัด

  เบอร์โทร : • อาจารย์คณาพร แก้วแกมจันทร์

  เบอร์โทร : • อาจารย์จิราพร สุขกรง

  เบอร์โทร : • ผศ.วิยะดา พรหมจิตต์

  เบอร์โทร : • อาจารย์วิเชียร พันธ์อ้น

  เบอร์โทร : • หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

  เบอร์โทร :089-2529609 • อาจารย์ปาริชาต เซียะคง

  เบอร์โทร : • อาจารย์พัชรี สุเมโธกุล

  เบอร์โทร : • อาจารย์สุภาวดี วสีวิวัฒน์

  เบอร์โทร : • ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์

  เบอร์โทร : • ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ

  เบอร์โทร : • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • อาจารย์สมพงศ์ เรือนสูง

  เบอร์โทร : • อาจารย์สาวิมล รอดเจริญ

  เบอร์โทร : • อาจารย์พิมพ์ลภัส รักษ์วงศ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์กัณฑ์จรี แสวงการ

  เบอร์โทร :0894695198 • อาจารย์เบญจพร จันทรโคตร

  เบอร์โทร : • ดร.ปราณี จุลภักดิ์

  เบอร์โทร :0994699459 • อาจารย์กนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์สุนา ผาด่านแก้ว

  เบอร์โทร : • ว่าที่ร้อยตรีหญิงใหม่ บัวบาล

  เบอร์โทร :0857916081 • ดร.ชนิกานต์ ใสยเกื้อ

  เบอร์โทร : • อาจารย์ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

  เบอร์โทร :0864891986 • อาจารย์อุมาพร กาญจนคลอด

  เบอร์โทร : • อาจารย์ปิยะดา เวชประสิทธิ์

  เบอร์โทร : • หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์

  เบอร์โทร : • อาจารย์กชพรรณ สกุลพุทธพร

  เบอร์โทร : • ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

  เบอร์โทร :0828083895 • อาจารย์วาที ทรัพย์สิน

  เบอร์โทร : • อาจารย์ขวัญตา หนูปล้อง

  เบอร์โทร : • หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
 • ผศ.ภาสกร ทองขุนดำ

  เบอร์โทร : • อาจารย์ตมิสา ทิพยะ

  เบอร์โทร : • ผศ.แฉล้ม สถาพร

  เบอร์โทร : • อาจารย์พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

  เบอร์โทร : • ผศ.ดร.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์เจษฎา สุขสิกาญจน์

  เบอร์โทร : • อาจารย์ตวงรัก เวชพราหมณ์

  เบอร์โทร : • อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

  เบอร์โทร : • หัวหน้าสำนักงาน
 • เบอร์โทร : • นางสาวปิยะดา ละอองทอง

  นักจัดการงานทั่วไป

  เบอร์โทร :

 • นายอนุสรณ์ นิลโพธิ์

  นักวิชาการศึกษา

  เบอร์โทร :

 • นางสาวขวัญฤทัย เดชอุดม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์โทร :

 • นางสาวหทัยกานต์ สวยลึก

  นักวิชาการศึกษา

  เบอร์โทร :0865956704

 • นางจารี ทองทะวัย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  เบอร์โทร :0878886801

 • นางสาวจิราวรรณ ศรีวิลาศ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  เบอร์โทร :0896500108

 • นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

  นักวิชาการช่างศิลป์

  เบอร์โทร :0847451611

 • นางสาวสุธิดา สุมงคล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์โทร :0840627737

 • นายธีระพันธ์ ประทุมมาศ

  นักวิชาการพัสดุ

  เบอร์โทร :0948833974

 • นายอเนก แก้วช่วง

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  เบอร์โทร :0869477214

 • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ อัฐฐิ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  เบอร์โทร :0900672534


Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442