• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


คำรับรองการปฏิบัติราชการ-65
 • 24 พ.ย. 2564
 • 57
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564
 • 11 ส.ค. 2564
 • 53
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2564
 • 11 ส.ค. 2564
 • 48
 • แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน-1_2564
 • 12 พ.ย. 2563
 • 50
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ-64
 • 12 พ.ย. 2563
 • 41
 • แบบ-ป.ร.-1-ปร.3-ตำแหน่งอาจารย์รอบ-1-2564
 • 11 พ.ย. 2563
 • 48
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 95
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 75
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 63
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 65
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 85
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 79
 • ขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 74
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 86
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • 1 มี.ค. 2561
 • 232
 • บันทึกตกลงการจ้าง
 • 30 พ.ย. 542
 • 87
 • สัญญาเช่ารถยนต์
 • 30 พ.ย. 542
 • 194
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 11 ต.ค. 2564
 • 55
 • ตารางแผน-65_คมส
 • 22 มิ.ย. 2564
 • 42
 • ประกาศ-นโยบายสภา-64-67
 • 18 พ.ย. 2563
 • 58
 • แผนปฏิบัติราชการด้านต่างๆ-ระยะที่-1-พ.ศ.2563-2565-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 18 พ.ย. 2563
 • 85
 • แผนปฏิบัติราชการรายปี-2564-คณะ-1
 • 18 พ.ย. 2563
 • 65
 • แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลว.26-08-2563)
 • 18 พ.ย. 2563
 • 53
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่น-2564(งบแผ่นดิน 2564)
 • 11 พ.ย. 2563
 • 65
 • 5-ร่าง-แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2564-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 11 พ.ย. 2563
 • 46
 • ใบงานที่-2-แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปี-พ.ศ.2563
 • 31 พ.ค. 2562
 • 122
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย-ระยะ-20-ปี
 • 31 พ.ค. 2562
 • 93
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย-ระยะ-5-ปี
 • 31 พ.ค. 2562
 • 78

 • Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442