• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


-->

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)
   โครงสร้างหลักสูตร
   รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ)
   โครงสร้างหลักสูตร
   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
  • ภาค กศ.บป.
  • การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  ข่าวสาร

  Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442