หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 5
ผู้ชมเดือนนี้ : 150
ผู้ชมปีนี้ : 1,304
ผู้ชมทั้งหมด : 6,493
  IP : 3.236.121.68
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
ข้อมูล ๏ฟฝัต๏ฟฝุป๏ฟฝ๏ฟฝสง๏ฟฝ๏ฟฝ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทางด้านการจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศทุกประเภทและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้

3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศได้

4. เพื่อเสริมสร้างให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นนักบริการ ยึดมั่นในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพ

5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นแบบอย่างและ ผู้นำของสังคมการอ่าน