หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 1
ผู้ชมเดือนนี้ : 32
ผู้ชมปีนี้ : 551
ผู้ชมทั้งหมด : 5,740
  IP : 3.83.188.254
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
กิจกรรม ของหลักสูตร
  โครงการบรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด

โครงการบรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5

วันที่16 และวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการบรรณารักษ์อาสาพัฒนาห้องสมุด ฉบับนี้ เป็นผลการดำเนินงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 3621/2556 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 และ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ

1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนในฝัน)
2. เพื่อบริการวิชาการงานห้องสมุดแก่ชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี
4. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและความรู้แก่ศิษย์เก่า
5. เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
6. เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
7. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือค่านิยมที่ดีของวิชาชีพ
8. เพื่อพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชา (Best Practice)
9. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น

ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้และความพึงพอใจอยู่ในระดับดี แต่ยังมีข้อจำกัดสำหรับการพัฒนาต่อไปหลังจากที่สาขาวิชาได้เข้าไปพัฒนาห้องสมุดแล้ว โรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะสำหรับงานห้องสมุด สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุป เพื่อเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน, การวิจัย , บริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน และในโอกาสนี้ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประกาศเมื่อ :   16 ธ.ค. 56  เวลา 08.00-17.00 น.   อ่าน 544 ครั้ง