• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 075-377442 , 075-809842

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาคปกติ
 • การพัฒนาชุมชน
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การท่องเที่ยว
 • การจัดการสารสนเทศ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาค กศ.บป.
 • การปกครองท้องถิ่น
 • รัฐประศาสนศาสตร์
ข่าวสาร
กิจกรรมของคณะ

Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442