• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842

บุคลากร

 • ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

  คณบดี

 • อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • อาจารย์สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 • อาจารย์ณิชชา ยิ่งนคร

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ
 • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • อาจารย์ธิดา แซ่ชั้น

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • อาจารย์วิเชียร มันแหล่

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • อาจารย์ศิริญาพร ปรีชา

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • อาจารย์สุธิดา ไทยกลาง

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน

  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ • หลักสูตรการท่องเที่ยว
 • อาจารย์ประนอม กาชะนันท์

  หลักสูตรการท่องเที่ยว • อาจารย์ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล

  หลักสูตรการท่องเที่ยว • อาจารย์กัลยารัตน์ ศิริรัตน์

  หลักสูตรการท่องเที่ยว • อาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

  หลักสูตรการท่องเที่ยว • อาจารย์ภฤศสร ฤทธิมนตรี

  หลักสูตรการท่องเที่ยว • หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
 • อาจารย์กฤตกร ทองนอก

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • ดร.สมปอง รักษาธรรม

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • ดร.สุรินทร์ ทองทศ

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์เกรียงไกร ข่ายม่าน

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์พีระพงศ์ สุจริตพันธ์

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์สุภะรัฐ ยอดระบำ

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์ปาริชาติ ชุมพงศ์

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์ธีรยุทธ ชะนิล

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • อาจารย์พีรดาว หมัดอ่าดัม

  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น • หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
 • ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์เชษฐา มุหะหมัด

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์เดโช แขน้ำแก้ว

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์ศรีสุดา ไชยวิจารณ์

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์เมธิรา ไกรนที

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • อาจารย์สุพัตรา คงขำ

  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน • หลักสูตรจิตรกรรม
 • อาจารย์พิเชษฐ์ ไชยสงค์

  หลักสูตรจิตรกรรม • อาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์

  หลักสูตรจิตรกรรม • ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร

  หลักสูตรจิตรกรรม • อาจารย์สุพจน์ แสงมณี

  หลักสูตรจิตรกรรม • หลักสูตรดนตรี
 • ผศ.ดร.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์

  หลักสูตรดนตรี • ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ

  หลักสูตรดนตรี • ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ

  หลักสูตรดนตรี • อาจารย์ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

  หลักสูตรดนตรี • อาจารย์ทยา เตชะเสน์

  หลักสูตรดนตรี • หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง
 • ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน

  หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง • อาจารย์ทองพูล มุขรักษ์

  หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง • อาจารย์จักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง

  หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง • อาจารย์จิราวรรณ จันทร์โยธา

  หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง • อาจารย์ญาดา จุลเสวก

  หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง • หลักสูตรนิติศาสตร์
 • อาจารย์ญาตรี สมล่ำ

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์ธนวัฒน์ บุรีรัตน์

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์สิทธิพร นิลแสง

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์วิมลรัตน์ แซ่หลี

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์ปรีชาพร เกตุแก้ว

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์ณิชชา ยิ่งนคร

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์กันยนา ศรีพฤกษ์

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • อาจารย์วายุภักษ์ ทาบุญมา

  หลักสูตรนิติศาสตร์ • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ผศ.ชไมพร พุทธรัตน์

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์วรรณวิภางค์ พลกำจัด

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์คณาพร แก้วแกมจันทร์

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์จิราพร สุขกรง

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • ผศ.วิยะดา พรหมจิตต์

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • อาจารย์วิเชียร พันธ์อ้น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ • หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • อาจารย์วรเวช ว่องศิริ

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • อาจารย์ปาริชาต เซียะคง

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • อาจารย์พัชรี สุเมโธกุล

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • อาจารย์สุภาวดี วสีวิวัฒน์

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • อาจารย์พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์

  หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
 • อาจารย์สมพงค์ เหมือนเพชร

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์สมพงศ์ เรือนสูง

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์สาวิมล รอดเจริญ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • ดร.เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์พิมพ์ลภัส รักษ์วงศ์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์กัณฑ์จรี บรรจง

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์เบญจพร จันทรโคตร

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์ปราณี จุลภักดิ์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์กนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์สุนา ผาด่านแก้ว

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์ใหม่ บัวบาล

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • ดร.ชนิกานต์ ใสยเกื้อ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์อุมาพร กาญจนคลอด

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • อาจารย์ปิยะดา เวชประสิทธิ์

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ • หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • อาจารย์ลัญจกร นิลกาญจน์

  หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว • ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

  หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว • อาจารย์วาที ทรัพย์สิน

  หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว • อาจารย์ขวัญตา หนูปล้อง

  หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว • หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์
 • อาจารย์ภาสกร ทองขุนดำ

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์ตมิสา ทิพยะ

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์สุธี โส้ปะหลาง

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • ผศ.แฉล้ม สถาพร

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์พิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์เจษฎา สุขสิกาญจน์

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • อาจารย์ตวงรัก เวชพราหมณ์

  หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ • นางสาวทัศนีย์ พาเจริญ

  หัวหน้าสำนักงาน

 • นางสาววราภรณ์ คชินทร์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวพรทิพย์ ชุมบัวจันทร์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวหทัยกานต์ สวยลึก

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวสุวรรณี รับไทร

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวจิราวรรณ ศรีวิลาศ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

  นักวิชาการช่างศิลป์

 • นางสาวสุธิดา สุมงคล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นายธีรพันธ์ ประทุมมาศ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นายอเนก แก้วช่วง

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ อัฐฐิ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442