• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน-1_2564
 • 12 พ.ย. 2563
 • 27
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ-64
 • 12 พ.ย. 2563
 • 14
 • แบบ-ป.ร.-1-ปร.3-ตำแหน่งอาจารย์รอบ-1-2564
 • 11 พ.ย. 2563
 • 18
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 77
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 57
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 43
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 46
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 58
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 58
 • ขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 53
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 58
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • 1 มี.ค. 2561
 • 189
 • บันทึกตกลงการจ้าง
 • 30 พ.ย. 542
 • 62
 • สัญญาเช่ารถยนต์
 • 30 พ.ย. 542
 • 165
 • รายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 • 16 เม.ย. 2564
 • 10
 • แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
 • 24 มี.ค. 2564
 • 9
 • แบบขอโอนเงินในระบบ-MIS-2564
 • 3 ก.พ. 2564
 • 7
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ท้องถิ่น-2564(งบแผ่นดิน 2564)
 • 11 พ.ย. 2563
 • 27
 • รายละเอียดคำขอแต่งตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 11 พ.ย. 2563
 • 19
 • รหัสโครงการงบรายได้-ปีงบประมาณ-2564-คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 • 10 พ.ย. 2563
 • 28
 • รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2564
 • 6 พ.ย. 2563
 • 30
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 5 พ.ย. 2563
 • 43
 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการและรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลว.20-08-2561)
 • 7 พ.ย. 2561
 • 348
 • รายงานการเดินทางล่าสุด
 • 1 มี.ค. 2561
 • 218

 • Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442