• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน-1_2564
 • 12 พ.ย. 2563
 • 20
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ-64
 • 12 พ.ย. 2563
 • 9
 • แบบ-ป.ร.-1-ปร.3-ตำแหน่งอาจารย์รอบ-1-2564
 • 11 พ.ย. 2563
 • 8
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 69
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 53
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 38
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 40
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 48
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 52
 • ขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 48
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 51
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • 1 มี.ค. 2561
 • 176
 • บันทึกตกลงการจ้าง
 • 30 พ.ย. 542
 • 57
 • สัญญาเช่ารถยนต์
 • 30 พ.ย. 542
 • 155

 • Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442