• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 075-809842


แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน-1_2564
 • 12 พ.ย. 2563
 • 32
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ-64
 • 12 พ.ย. 2563
 • 20
 • แบบ-ป.ร.-1-ปร.3-ตำแหน่งอาจารย์รอบ-1-2564
 • 11 พ.ย. 2563
 • 22
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 80
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 61
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 46
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 51
 • แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 66
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 62
 • ขออนุญาตไปต่างประเทศ
 • 1 มี.ค. 2561
 • 58
 • แบบใบลาพักผ่อน
 • 1 มี.ค. 2561
 • 65
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • 1 มี.ค. 2561
 • 207
 • บันทึกตกลงการจ้าง
 • 30 พ.ย. 542
 • 68
 • สัญญาเช่ารถยนต์
 • 30 พ.ย. 542
 • 180

 • Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442