• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • 075-809842

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา สร้างสรรค์องค์ความรู้ มุ่งสู่ชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปและวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต
2. ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
3. ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดำเนินงานทำนุบำรุงและวัฒนธรรมโดยการศึกษารวบรวม สร้างองค์ความรู้ทางศิลปและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มุ่งให้ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์โครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6. มุ่งจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
7. มุ่งส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้รางวัล ให้ความก้าวหน้าแก่คนดี คนเก่ง
8. มุ่งพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชุมชน และให้นักศึกษาตระหนักในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกับภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. มุ่งสู่การบริหารจัดการคณะในทุกมิติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติและนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนด้วยศาสตร์สากลและมูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง
4. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจจัดการแบบมีส่วนรุ่วม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อให้มีอิสระคล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
แผนกลยุทธิ์
1. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้มีความรู้วิชาการและวิชาชีพมีความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการผลิตงานวิจัยเฉพาะด้าน ในแนวลึก เพื่อบูรณาการให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่ระดับสากล
3. เป็นที่พึ่งของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตภายใต้ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้การแก้ปัญหาบนฐานแห่งภูมิปัญญาได้อย่างยั่งยืน
4. คณะมีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442