รายการ


วิจัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

Read More...

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

Read More...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม

Read More...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "คปก.สัญจร ครั้งที่ 2" พศ 2559

Read More...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read More...

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme

Read More...

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ

Read More...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร

Read More...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทควมวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

Read More...

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)

Read More...