รายการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์" โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มทอผ้าขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 415 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรา
ภาพกิจกรรม :