รายการ





ประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม 320 อาคาร 3

ภาพกิจกรรม :